Video:Congratulations to Zheng Xin, Yao Chaonan, Wang Ye to your successful doctor defence

Welcome to the Guo Photonics Laboratory